Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Działkowca ROD "Kalina" obowiązują zasady porządkowe określone w Regulaminie ROD oraz w uchwałach Rady Miasta Lublin.

Przypominamy, że na podstawie§§ 26 – 27 Regulaminu ROD:

 

Działkowiec powinien:

 1.  Dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu,
 2.  Nie zakłócać spokoju sąsiadom,
 3. Utrzymywać w czystości, również kosić : alejki, drogi i otoczenie działki na połowie ich szerokości, gdy do nich  przylegają działki po obu stronach alejek.
 4. Oznaczyć działkę tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.
 5. Aktualizować dane osobowe, tj. zmianę nazwiska, numeru telefonu, adresu do korespondencji i adresu mailowego,
 6. Terminowo uiszczać opłaty statutowe
 7. Stosować się do wymogów Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Ogrodowego

Działkowcowi zabrania się m.in.:

 1. Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, otoczenia działki i ogrodu,
 2. Wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. Spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów i wypalania traw,
 4. Wjazdu i parkowania na terenie ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi poza koniecznością dowozu materiałów budowlanych, ziemi, nawozów, itp.,
 5. Mycia i naprawiania na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych,
 6. Wprowadzania na teren ROD psów bez smyczy i kagańca (tylko dla psów ras agresywnych n/p. ustawy),
 7. Gromadzenia i składowania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy oraz odpadków, także tych pochodzących z działki,

Uwaga!

Na terenie Gminy Lublin n/p ustawy o odpadach z 14-12-2012 r. zakazuje się palenia otwartych ognisk.

podstawa prawna: ustawa o odpadach z 14.12.2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21 oraz paragr. 27 ust. 5 Regulaminu ROD