Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

Zarząd ROD „Kalina” w Lublinie przypomina Państwu Działkowcom o zakazie wyrzucania odpadów poza teren Ogrodu, a także spalania odpadów na terenie Ogrodu.
(podstawa prawna: ustawa o odpadach z 14.12.2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21 oraz paragr. 85 Regulaminu ROD)

Zgodnie z Regulaminem Ogrodowym odpady organiczne należy kompostować we własnych kompostownikach. Zabronione jest wyrzucanie tego rodzaju odpadów poza teren Ogrodu, a także w miejsca zaniedbanych działek na terenie Ogrodu. Odpady komunalne pochodzące z działek można wrzucać do pojemników znajdujących się w sektorze „E” w sposób zgodny z Regulaminem korzystania z pojemników. Niedozwolone jest spalanie wszelkiego rodzaju odpadów na terenie Ogrodu.
Ponadto Zarząd apeluje do Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Ogrodowym, zwracając szczególną uwagę na obowiązki działkowca w zakresie zawiadamiania Zarządu o zmianach danych osobowych i adresów zamieszkania, budowy i rozbudowy altan, szklarni, ogrodzeń, przyłączy wodnych i energetycznych, wyposażenia działki w kompostownik i numer porządkowy widoczny z alejki.
Działkowcy łamiący postanowienia Statutu i Regulaminu Ogrodowego narażają się na stosowanie przez Zarząd sankcji przewidzianych w tych dokumentach. Natomiast za wyrzucanie odpadów poza teren Ogrodu i spalanie odpadów grożą sankcje karne stosowane przez uprawnione organy, tj. Straż Miejską i Straż Pożarną, wobec samych działkowców jak też wobec Zarządu naszego Stowarzyszenia.