INFORMACJA

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

zarządzającego Ogrodem „Kalina”

Walne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się w sobotę 9 kwietnia 2022r. w drugim terminie przy 33,1 % obecności wszystkich członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie podjęło m.in. następujące uchwały, obowiązujące wszystkich działkowców Ogrodu „Kalina” n/p § 46 pkt 2 Statutu :

Uchwałą Nr 5 podniesiono opłatę wpisową i opłatę inwestycyjną dla nowych Działkowców od 10.04.2022 do wysokości 400 zł każda.

Uchwałą Nr 6 podniesiono opłatę ogrodową od 1.01.2022 do wysokości 1,00 zł/m2powierzchni działki

Uchwałą Nr 7 podniesiono odpis na fundusz remontowo-inwestycyjny do wysokości 0,40 zł/m2 działki, mieszczący się w opłacie ogrodowej od 1.01.2022 r.

Uchwałą Nr 8 uchwalono przeznaczenie nadwyżki finansowej za rok 2021 na fundusz statutowy.

Uchwałą Nr 9 uchwalono zasady wynagradzania prezesa Zarządu.

Uchwałą Nr 10 nadano Honorowe Czlonkostwo Stowarzyszenia ROD „Kalina” dotychczasowej prezes Zarządu – p. Halinie Gaj-Godyńskiej.

Uchwałą Nr 11 uchwalono plan finansowo-gospodarczy na rok 2022.

Uchwałą Nr 12 uchwalono Program Działania Stowarzyszenia na kadencję w latach 2022 - 2026.

Z treściami uchwał można zapoznać się na naszej stronie po 25 kwietnia br.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz § 46 ust. 2 wszyscy działkowcy użytkujący działkę w ogrodzie zarządzanym przez Stowarzyszenie zobowiązani są do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Ogrodu w części przypadającej na ich działkę.

Przypominamy, że opłatę ogrodową na rok 2022 w wysokości 1,00 zł/m2 działki, oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia należy uiścić do 31 maja br. Opłaty dokonane po tym, terminie obciążane będą odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania upominawczego.

Lublin, 11 kwietnia 2022 r.